Thursday, September 17, 2015

Thế giới đại dương 2 (Cồn Cỏ, Quảng Trị)

Đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ ngày một được 
nâng lên là nhờ được bảo vệ tốt.

Bài đăng phổ biến